Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin

       Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 7, art. 51 oraz art. 53 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), informuje się o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowań zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin.

      Zmiany te nie są powiązane z żadną problematyką, dotyczącą ochrony środowiska, dlatego też uzgodniono z właściwymi organami możliwość odstąpienia od sporządzenia powyższego dokumentu.