Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku urzędniczym inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniona:

Monika Buk    zam.  Kamień Śląski

Uzasadnienie:

Wybrana osoba spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, osiągnęła najlepszy wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja uważa, że wiedza i doświadczenie zawodowe kandydatki pozwalają stwierdzić, że spełni oczekiwania pracodawcy na zajmowanym stanowisku.

Burmistrz  Gogolina

Joachim Wojtala

 

 

 

                                                           

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, marketing i zarządzanie lub podobne;
  2. trzyletni staż pracy;
  3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
  2. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;;
  3. Programy komputerowe;
  4. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. Znajomość zasad uczestniczenia w programie „Odnowa Wsi na poziomie regionalnym i krajowym;
  6. dyspozycyjność.
 3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Obsługa sekretariatu burmistrza;
  2. Organizacja spotkań i narad Burmistrza oraz jego zastępcy;
  3. Obsługa poczty ePUAP;
  4. Zapewnienie możliwości posługiwania się językiem migowym w urzędzie osobie zgłaszającej taką potrzebę;
  5. Obsługa interesantów zgłaszających się do Burmistrza i zastępcy;
  6. Prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;
  7. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem własnoręczności podpisów i stwierdzania zgodności z oryginałem;
  8. Organizowanie Sesji Miejskiej Rady Seniorów i jej obsługa;
  9. Gospodarowanie salami posiedzeń oraz obsługa uczestników narad;
  10. Prowadzenie sekretariatu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi;
  11. Organizowanie spotkań uczestników Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się  na terenie budynku;
  2. budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
  3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
  4. Praca związana jest z wyjazdami.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2015 r. jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia odpisu dyplomu;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  20 listopada  2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba wybrana zostanie zatrudniona z dniem 01 grudnia 2015 r. Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gogolina

                                                                    Joachim Wojtala