Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin

Gogolin, dnia 09.11.2015r.

WG.I.271.3.2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz  zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin

wybrano ofertę złożoną przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.   47-320 Gogolin,  ul. Ligonia 15                                                                                                                                                           

z ceną ofertową 929 900  zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny

oferty 

 „cena oferty”

 

Ilość punktów

Kryterium

oceny

oferty

„edukacja ekologiczna”

 

Ilość

punktów

 

 

 

 

 

 

Łączna ilość punktów

1

REMONDIS Opole Sp. z o.o. 

45-573 Opole, AL. Przyjaźni 9

92,57

3

95,57

 2

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Gogolin Sp. z o.o 47-320 Gogolin,  ul. Ligonia 15                                                                             

97

3

100

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz