Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Kamionek i wsi Malnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwał: Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek oraz Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, wsi Kamionek, wsi Malnia od 19.11.2015 r. do 09.12.2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, a także w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 11:00 w klubie Labirynt, ul. Krapkowicka 6 (suterena Urzędu). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju 29 ul. Krapkowicka 6, o godz.13.00. Zgodnie z art. 17 ust.11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2015 r.