Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

     Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 listopada 2015r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
 2. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 4. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 5. złożenia wniosku o przystąpieniu Gminy Gogolin do realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”,
 6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych  szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania,
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania,
 8. ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań,
 9.  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gogolin praw własności niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie,
 10.  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 11. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin,
 12. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 13. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016,
 14. wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek,
 15. poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń,
 16. określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 1. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok;
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok