Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 stycznia 2016r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2015:

       - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
       - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
       - sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
       - sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
       - sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i OchronyŚrodowiska,

 1. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  na 2016r:

       - zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,

- zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

- zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,

  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

 1. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2017”,
 2. uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2016 r.”,
 3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2016,
 4. nabycia przez Gminę Gogolin prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
  w prawie wieczystego użytkowania od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie,
 5. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok