Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 25 lutego 2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
 2. o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”,
 4. nadania nazwy „Skwer im. Księdza Hermana Piechoty” w Kamieniu Śląskim,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 294/82 oraz 294/84, km.4 obręb Gogolin 1),
 7. udzielenia pomocy finansowej (dot. przebudowy ścieżki pieszorowerowej z dostosowaniem do parametrów istniejących zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409),
 8. udzielenia pomocy finansowej (dot. wspólnej organizacji doradztwa metodycznego nauczycieli),
 9. udzielenia pomocy finansowej (dot. budowy ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831 O na odcinku B),
 10. udzielenia pomocy finansowej (dot. schroniska dla bezdomnych zwierząt),
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
 12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok