Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin od 01.03.2016 r. do 22.03.2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, a także w soboty i niedziele   w godzinach 9:00-11:00 w klubie Labirynt przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (suterena).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, o godz.14.00, pok. 29.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2016 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu studium w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,

  • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2016 r.,

  • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.