Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku urzędniczym inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniona:

Sonia Gabrielczyk    zam.  Odrowąż

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskała najwyższą ocenę z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując, że posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego realizowania zadań na zajmowanym stanowisku.

                                                         

 

Burmistrz  Gogolina

Joachim Wojtala

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej

w Referacie Zdrowia i Polityki Społecznej

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu organizacji ochrony zdrowia, zdrowia publicznego;  
  2. trzyletni staż pracy;
  3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
   2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
  2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  3. doświadczenie zawodowe;
  4. znajomość zagadnień z zakresu ochrony zdrowia;
  5. dyspozycyjność;
  6. obsługa komputera-znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, obsługa poczty elektronicznej;
 3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. sporządzanie wniosków  o fundusze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  2. prowadzenie spraw Opolskiej Karty Rodziny i Seniora;
  3. prowadzenie spraw Karty Dużej Rodziny;
  4. przygotowywanie konkursów na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
  5. przygotowanie, we współpracy z placówkami służby zdrowia, zestawień zapotrzebowania na pomoc materialną w zakresie zakupu sprzętu medycznego i przedstawienia Radzie Miejskiej;
  6. podejmowanie wspólnie z jednostkami ochrony zdrowia działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej;
  7. przygotowanie projektów uchwał;
  8. przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz;
  9. prowadzenie archiwum urzędu.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się  na terenie budynku;
  2. budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
  3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
  4. praca związana jest z wyjazdami.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2016 r. jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia odpisu dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  4. życiorys-cv z opisem pracy zawodowej;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  6. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.;
  10. kserokopie dokumentów( poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem)poświadczające znajomość języka polskiego (dot. obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  21 marca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba wybrana może zostać zatrudniona z dniem  01.04.2016 r.

Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od doświadczenia zawodowego kandydata od 2500 zł  do 3500 zł  brutto.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą, jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala