Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym,

Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku urzędniczym inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniony:

Jacek Dłubak  zam.  Krapkowice

Uzasadnienie:

Wybrana osoba spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, osiągnęła najlepszy wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja uważa, że wiedza i doświadczenie zawodowe kandydata pozwalają stwierdzić, że spełni oczekiwania pracodawcy na zajmowanym stanowisku.

 

Burmistrz  Gogolina

Joachim Wojtala

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe techniczne, pożądane ochrona środowiska;
  2. trzyletni staż pracy;
  3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
   2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
  2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  3. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
  4. doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zamówień publicznych;
  5. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  6. znajomość ustawy prawo ochrony środowiska;
  7. znajomość ustawy o odpadach;
  8. obsługa komputera-znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, obsługa poczty elektronicznej;
  9. dyspozycyjność.
 3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
  2. sporządzanie protokołów, przygotowywanie dokumentacji dot. postępowania o zamówienia publiczne;
  3. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
  4. przygotowanie projektów uchwał:
  5. organizowanie i nadzór nad wyłapywaniem zwierząt będących zagrożeniem;
  6. organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi;
  7. organizowanie i nadzór nad ograniczeniem populacji bezdomnych/ wolnożyjących zwierząt;
  8. współpraca ze stowarzyszeniami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz z zarządcami obwodów łowieckich;
  9. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
  10. załatwianie spraw mieszkańców dot. gospodarki odpadami;
  11. przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz;
  12. prowadzenie postępowań administracyjnych dot. opłat za gospodarowanie odpadami;
  13. nadzór nad systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców;
  14. zapewnienie osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych;
  15. prowadzenie odpowiednich ewidencji i udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku;
  16. prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych;
  17. postępowanie w sprawie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania/składowania;
  18. nadzór nad gospodarką wodno-ściekową;
  19. nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych;
  20. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową w Aglomeracji „Gogolin”;
  21. prowadzenie spraw oraz obsługa gminnego programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynku;
  2. budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
  3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
  4. praca związana jest z wyjazdami.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2016 r. jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. życiorys –cv z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
  4. kserokopia odpisu dyplomu potwierdzającego wykształcenie( poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  5. kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego (dot. Obywateli UE)
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
  7. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  8. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  9. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 21.03.2016 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba wybrana może zostać zatrudniona z dniem 01.04.2016 r.

Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od doświadczenia zawodowego kandydata od 2.500 zł do 3.600 zł brutto.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą, jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala