Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GOGOLINA
o zmianie terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

    Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r. projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin został wyłożony do publicznego wglądu od 01.03.2016 r. do 22.03.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, a także w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 11:00 w klubie Labirynt przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Wskazano również termin publicznej dyskusji (22.03.2016 r. godzina 14:00).

    Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, określono również warunki składania uwag, w przypadku kwestionowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium.

    Niniejszym zmienia się termin składania uwag. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2016 r.

    Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40, 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. poinformowano o możliwości: zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miejskim w pok. nr 29 oraz wniesienia uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Niniejszym zmienia się termin składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminy pozostaną bez rozpatrzenia.