Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25517 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie ul. Pawła w Gogolinie. Zamówienie dotyczy przebudowy ulicy pomiędzy drogą wojewódzką nr 409 a drogą gminną ul. Szpitalna. Istniejąca droga z rozdzielającym pasem zieleni podlegała będzie rozbiórce a następnie wg projektu (z uwzględnieniem warunków nośności gruntu i stopnia nawodnienia) wybudowana będzie droga o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z konieczną regulacją i korektą instalacji oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, sieci telefonicznej z elementami uzbrojenia oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Przedmiot zamówienia obejmuje również wycinkę drzew i krzewów. Przebudowie będą podlegały wjazdy na posesje z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki istniejących podjazdów. Wzdłuż drogi powstaną zatoki postojowe wyłożone kostką betonową oraz wymieniona zostanie nawierzchnia chodników. Nowopowstałe i istniejące studnie będą podlegały regulacji w stosunku do nowopowstałej nawierzchni. Żądane parametry nawierzchni i uzbrojenia określone są szczegółowo w projekcie i przedmiarze. Z uwagi na ciągłą pracę obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanych robót drogowych, należy w organizacji robót uwzględnić możliwości dojazdu do poszczególnych posesji podczas całego cyklu inwestycyjnego. Materiał pochodzący z rozbiórek (za wyjątkiem wskazanego w projekcie) podlegał będzie wywozowi i utylizacji na koszt wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 42.23.32.90-8, 42.23.32.22-1, 42.23.32.52-0, 45.23.14.00-5, 45.23.22.00-4, 45.31.51.00-9, 45.31.23.11-0, 45.31.61.00-6, 45.31.23.11-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum:

LIDER: EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin, kraj/woj. opolskie.

PARTNER: T.K. EKO-BUD Sp. z o.o., ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 888441,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 608938,29

  • Oferta z najniższą ceną: 608938,29 / Oferta z najwyższą ceną: 858786,00

  • Waluta: PLN .