Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na zadanie pod nazwą "Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia."

Gogolin: Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
Numer ogłoszenia: 86918 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gogolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz podcieni budynku Urzędu Miejskiego (obejmuje m.in.: demontaż elementów mocowanych do elewacji; rozbiórka opaski przy budynku; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; mocowanie styropianu do ścian fundamentowych i cokołu; montaż nowych podokienników; wykonanie wyprawy elewacyjnej; wykonanie nowych obróbek blacharskich; wykonanie i odtworzenie opasek wokół budynku; demontaż, odrestaurowanie i montaż tarczy zegarowej i godła; przeniesienie rur spustowych; malowanie elewacji wraz z elementami i detalicznymi architektonicznymi; odrestaurowanie i przeniesienie herbu; demontaż i montaż instalacji odgromowej); 2) przebudowę kotłowni (obejmuje m.in.: wymianą kotłów olejowych na gazowe wraz z budową przyłącza gazowego, zmianę lokalizacji wejścia do kotłowni i wymianą stolarki okiennej); 3) montaż klimatyzacji (zaprojektowano instalację klimatyzacji polegającej na schładzaniu powietrza w pomieszczeniach biurowych, wybrano system MULTI ze zmiennych strumieniem czynnika chłodniczego, system składa się z jednostki zewnętrznej z dwiema sprężarkami inwerterowymi, czynnikiem chłodniczym freon, instalacja chłodnicza zaprojektowana została z rur miedzianych, jednostka wewnętrzna posiada wentylator typu turbinowego o przynajmniej trzech zakresach przepływu powietrza: wysoki/średni/niski, dopuszczalny poziom hałasu wg normy 40-45 dB); 4) montaż do budynku windy w konstrukcji aluminiowo-szklanej (dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, udźwig 680 kg, ilość osób - 8, kabina z jedną ścianą przeszkoloną - szkło hartowane bezpieczne).

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.26.25.00-6, 45.44.30.00-4, 45.44.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.11.10-0, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.31.00-1, 45.33.32.00-2, 45.31.00.00-3, 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.11.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 1) dwóch zadań w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o wartości powyżej 1,0 mln zł brutto każde zadanie; 2) jednego zadania w zakresie termomodernizacji budynków obejmującego odtworzenie detali architektonicznych na elewacji

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował: 1) przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń [zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiada doświadczenie jako kierownik budowy przy co najmniej dwóch robotach polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o wartości powyżej 1,0 mln zł brutto każde zadanie i co najmniej jednego zadania w zakresie termomodernizacji budynków obejmującego odtworzenie detali architektonicznych na elewacji; 2) przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń [zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; 3) przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń [zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1; 2) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza); 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 5) tabelę elementów - załącznik nr 14 do SIWZ; 6) informację o przynależności do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, Ponadto, jeżeli dotyczy: 7) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia - jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80

 • 2 - Doświadczenie - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) niesprzyjających warunków atmosferycznych lub fizycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 2) działania siły wyższej; 3) zmiana podmiotu , o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP , na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu , że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu; 4) ustawowej zmiany podatku VAT; 5) w zakresie terminu realizacji umowy , w przypadku wystąpienia: a) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty , w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót; b) konieczności usunięcia błędów , wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; c) konieczności przerwania robót , ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną; d) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminowa realizację zadania; e) wstrzymania robót , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , przez uprawniony organ; f) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy , a mającej wpływ na realizację robót; 6) w zakresie zmian osobowych- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami , o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach i aktach doń wykonawczych; 7) w przypadku przekształcenia firmy lub wynikające z następstwa prawnego , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Gogolin, Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc 

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 

DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc 

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot budowlanych.doc 

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia.doc 

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc

DOCzałącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCzałącznik nr 8 do SIWZ - Zobow podm do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc

PDFzałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

ZIPzałącznik nr 10 do SIWZ - Projekt.zip 

ZIPzałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiary.zip 

ZIPzałacznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip 

DOCzałącznik nr 13 do SIWZ - Wzór karty gwarancyjnej.doc 

DOCzałącznik nr 14 do SIWZ - Tabela elementów.doc