Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 294/80 z mapy 4 obręb Gogolin 1, o pow. 0,1449 ha. ujawnionej w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej, sadów i ogrodów.

Cena wywoławcza nieruchomości –  18 000,00 zł.*

Wadium –  1 800,00 zł.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 409 z mapy 7 obręb Gogolin 1, o pow. 1,0133 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00056797/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych – możliwość zalesienia.

Cena wywoławcza nieruchomości –  9 800,00 zł.

Wadium –  980,00 zł.

3.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1327/12 k.m. 4 obręb Karłubiec, o pow. 0,0167 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00061624/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości –  14 000,00 zł.*

Wadium –  1 400,00 zł.

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kamieniu Śląskim, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki:

1. Działka nr 106 k.m. 7 – KW OP1S/00070193/8 – powierzchnia dz. 0,6610 ha;

2. Działka nr 968 k.m. 5 – KW OP1S/00064225/7 –  powierzchnia dz. 0,1580 ha;

3. Działka nr 255/1 k.m. 2 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,0713 ha;

4. Działka nr 306/1 k.m. 2 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,2330 ha;

5. Działka nr 307/1 k.m. 2 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,6474 ha;

6. Działka nr 388/1 k.m. 2 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,3100 ha;

7. Działka nr 393/1 k.m. 2 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,0950 ha;

8. Działka nr 538/1 k.m. 2 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,1696 ha;

9. Działka nr 1089/1 k.m. 5 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,2005 ha;

10. Działka nr 1153/1 k.m. 5 – KW OP1S/00051114/2 – powierzchnia dz. 0,2252 ha.

Powierzchnia całkowita działek wynosi 2,7710 ha. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenach objętych planem terenu górniczego Tarnów Opolski. Działki wykorzystywane są  jako drogi wewnętrzne na terenie kopalni wapienia.

Cena wywoławcza nieruchomości –  80 000,00 zł.*

Wadium –  8 000,00 zł.

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nieczynnej hydroforni, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 399/7 z mapy 6 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0186 ha. ujawnionej w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00053513/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości –  8 000,00 zł.

Wadium – 800,00 zł.

* Pozycja  1, 3, 4 - sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  27 maja 2016 r.

Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Tygodniku Krapkowickim.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829.                                                                                        

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala