Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gogolin, 10.05.2016r.

WG.I.271.1.2016 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”

 

W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Gogolin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia” wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

Zakład Usług Budowlanych

Adam Ciepichał

ul. Kosynierów 42 c

49-340 Lewin Brzeski

Oferta spełnia warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu – kryterium „cena” i kryterium „doświadczenie”.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena” – 100,00

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie” – 100,00

Łączna liczba otrzymanych punktów (obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.3. SIWZ) – 100,00

 

Zestawienie pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena”

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie”

Razem liczba punktów

(obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.3 SIWZ)

2

WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek ul. Młyńska 10 47-208 Pokrzywnica

96,85

100,00

97,48