Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola

ZARZĄDZENIE NR Or. I. 0050.66.2016

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia  11 maja 2016 r

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola.

Na podstawie art. 5c pkt 2 w związku z  art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r.  nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526) i rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 08 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525), w związku art.30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko:

1)  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, ul Krapkowicka 141;

2)  Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie, ul. Szpitalna 4.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Burmistrza Gogolina_ogłoszenie konkursów.pdf

PDFOgłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły.pdf

PDFOgłoszenie o konkursie na dyrektora przedszkola.pdf