Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gogolin: Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
Numer ogłoszenia: 131932 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86918 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz podcieni budynku Urzędu Miejskiego (obejmuje m.in.: demontaż elementów mocowanych do elewacji; rozbiórka opaski przy budynku; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; mocowanie styropianu do ścian fundamentowych i cokołu; montaż nowych podokienników; wykonanie wyprawy elewacyjnej; wykonanie nowych obróbek blacharskich; wykonanie i odtworzenie opasek wokół budynku; demontaż, odrestaurowanie i montaż tarczy zegarowej i godła; przeniesienie rur spustowych; malowanie elewacji wraz z elementami i detalicznymi architektonicznymi; odrestaurowanie i przeniesienie herbu; demontaż i montaż instalacji odgromowej) - przebudowę kotłowni (obejmuje m.in.: wymianą kotłów olejowych na gazowe wraz z budową przyłącza gazowego, zmianę lokalizacji wejścia do kotłowni i wymianą stolarki okiennej) - montaż klimatyzacji (zaprojektowano instalację klimatyzacji polegającej na schładzaniu powietrza w pomieszczeniach biurowych, wybrano system MULTI ze zmiennych strumieniem czynnika chłodniczego, system składa się z jednostki zewnętrznej z dwiema sprężarkami inwerterowymi, czynnikiem chłodniczym freon, instalacja chłodnicza zaprojektowana została z rur miedzianych, jednostka wewnętrzna posiada wentylator typu turbinowego o przynajmniej trzech zakresach przepływu powietrza: wysoki/średni/niski, dopuszczalny poziom hałasu wg normy 40-45 dB) - montaż do budynku windy w konstrukcji aluminiowo-szklanej (dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, udźwig 680 kg, ilość osób - 8, kabina z jedną ścianą przeszkoloną - szkło hartowane bezpieczne).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.26.25.00-6, 45.44.30.00-4, 45.44.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.11.10-0, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.31.00-1, 45.33.32.00-2, 45.31.00.00-3, 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.11.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Budowlanych Adam Ciepichał, ul. Kosynierów 42c, 49-320 Lewin Brzeski, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1531018,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1833089,53

  • Oferta z najniższą ceną: 1833089,53 / Oferta z najwyższą ceną: 1892784,79

  • Waluta: PLN .