Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Zespół ds. rewitalizacji

– zaproszenie do udziału w pracach Zespołu

skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

 

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020” Burmistrz Gogolina, na podstawie Zarządzenia Nr Or.I.0050.73.2016 z dnia 27.05.2016r., zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. rewitalizacji miasta Gogolin.

 

Osoba zgłaszana do Zespołu musi spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. reprezentować stowarzyszenie działające na terenie miasta Gogolin,
  2. posiadać wiedzę z zakresu rewitalizacji w bieżącym okresie programowania,
  3. posiadać doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w Zespole Burmistrz Gogolina wyznaczy kandydatów w oparciu o następujące kryteria:

  1. posiadana wiedza w zakresie rewitalizacji,
  2. ilość zrealizowanych inicjatyw oddolnych.

Spełnienie kryteriów oceniane będzie na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy.

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie do dnia 07.06.2016r.

 

W przypadku uzyskania dofinansowania na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin, za udział w pracach Zespołu, jego członkom będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od uzyskanej kwoty wsparcia.

 

Rewitalizację definiuje się jako wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

 

Do zadań Zespołu ds. rewitalizacji należy w szczególności:

  1. przygotowanie niezbędnych analiz na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020;
  2. współpraca z na rzecz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020;
  3. opiniowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020;
  4. tworzenie warunków partycypacji społecznej w procesie opracowania programu oraz wdrażania rewitalizacji, między innymi poprzez realizację konsultacji społecznych, współpracę z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, przedstawicielami jednostek gminnych i podmiotów gospodarczych, współpracę z Gminną Rada Rozwoju, opracowanie ulotek informacyjnych, kontakty z prasą i mediami;
  5. dokonywanie okresowej oceny zaawansowania realizacji programu.

Osoby wchodzące w skład Zespołu będą pełnić rolę ekspertów w zakresie oceny i przygotowania propozycji treści Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin. Zespół wspiera proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, jak i znajomość problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych występujących na obszarze miasta.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Zespołu ds. rewitalizacji:

PDFFormularz zgloszeniowy.pdf
Regulamin Zespołu do spraw rewitalizacji miasta Gogolin:

PDFRegulamin.pdf