Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 czerwca 2016r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;                  
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich;
 8. informacja o bezrobociu w gminie;
 9. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2015 rok;
 10. informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin;
 11.  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2015 rok,
 2. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  Gminy Gogolin za 2015 rok,
 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 148,152,153 k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2),
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 598, 599 k.m. 6 i działki 661,663,665 k.m.7 obręb Wygoda),
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 295/13 oraz 294/15 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działka 579/2 k.m. 6 obręb Wygoda),
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 147/4 i 149 k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 12. zapewnienia przez Gminę Gogolin warunków do osiedlenia się rodzinie ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy,
 13.  udzielenia pomocy finansowej,
 14. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
 15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 16. zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin
  w ramach pomocy de minimis;
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

             /-/ Piotr Czok