Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Farby Graficzne w Choruli

Gogolin, dnia 07.07.2016

WG.III.6220.5.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.353) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina Nr WG.III.6220.5.2016 z dnia 07.07.2016r. o nałożeniu obowiązku na inwestora: Chespa Farby Graficzne Sp. z o. o. ul. Ks. Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli” realizowanego na działkach nr 384/2.385.107/60, k.m.2, obręb Chorula w ramach postępowania o zmianę decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.13.2014 z dnia 24.03.2015r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Farb Graficznych
w Choruli”.

Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, inwestor powinien sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.355) .

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula ).