Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.gogolin.pl
Gogolin: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie
Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 125479 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj.
opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gogolin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów
miesięcznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz uczniów
do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin w oparciu o
zakupione bilety miesięczne - około 371 biletów w skali miesiąca w roku szkolnym
2016/2017, zgodnie z wykazem tras. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może
ulec zmianie. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy
do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez
Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne wystawiane będą przez
Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Dyrektorów jednostek oświatowych Gminy
Gogolin miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. 2. Zamawiający
zapewnia po dwóch opiekunów na każdą trasę. Wykonawca zapewnia bezpłatny bilet
miesięczny /lub kartę przejazdu/ dla opiekunów na trasach wskazanych w załączniku nr 6 do
SIWZ -/Szczegółowy wykaz tras/. 3. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów
regularnych /na podstawie biletów miesięcznych/ w Krajowym transporcie drogowym na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1414 z późn. zm./ oraz
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /t.j. Dz.U. z 2015r.
poz.1440 z późn. zm./. Przewóz uczniów realizowany będzie w oparciu o załącznik nr 6 do
SIWZ -/Szczegółowy wykaz tras/. 4. Przewóz będzie się odbywał od dnia 01.09.2016 r. do
dnia 30.06.2017 r. - z wyłączeniem dni wolnych od nauki oraz zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Szczegółowe określenie godzin dowozu i odwozu realizowane będzie w
oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ -/Szczegółowy wykaz tras/. Poranny dowóz dzieci do
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum będzie się odbywał na 5 trasach, a
popołudniowy odwóz po zakończonych zajęciach będzie się odbywać na 4 trasach
powrotnych. 5. Ze względu na różnorodność kierunków dojazdu uczniów do szkół oraz różne
odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w
ofercie, Wykonawcy zobowiązani są podać jedną uśrednioną cenę biletu miesięcznego
dwustronnego (dowóz i odwóz). 6. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią
liczbę miejsc siedzących w autobusach - odpowiednio dla danego zadania. 7. W ramach linii
komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg. niniejszej SIWZ, poza
niniejszym zleceniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz
innych osób w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić
transport uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. Uczniowie bezwzględnie muszą
mieć zapewnione miejsca siedzące. 8. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i
skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni rekolekcji, w dni sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych, sprzątania świata, w przeddzień ferii świątecznych itp. Wykonawca zapewni
odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach ustalonych z Zamawiającym. Wcześniejsza
organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ją wkalkulować w cenę biletu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi
technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów i spełniającymi wymagania
szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać
wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny
pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy
ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy zarobkowych
przewozach pasażerskich autobusami, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego
rodzaju uprawnień, zezwoleń, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy
wykonaniu tego rodzaju przewozów. 11. Do obowiązków wykonawcy należy posiadanie
zezwoleń i uzgodnień z zarządcami dróg. 12. Wykonawca w razie awarii własnego autobusu
zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów,
odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany.
Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Wykonawcy karą i kosztami za
wynajem zastępczego środka transportu.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 W przypadku zmiany trasy dowozu
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży
kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1414 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum
pięcioma autobusami, zdolnymi do realizacji zamówienia. Wykonawca
przedstawi wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na
załączniku nr 4 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 95

 2 - rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autobusów - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6,
47-320 Gogolin, sekretariat - pokój nr 14, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie 22 ust. 1 uzp 2.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz autobusów.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy wykaz tras.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.pdf