Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula od 15.07.2016 r. do 04.08.2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, a także w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 11:00 
w budynku straży, I piętro, ul. Krapkowicka 4.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju 29, ul. Krapkowicka 6, 
o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2016 r. 
Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
  • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2016 r., 
  • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.