Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli

Gogolin, dnia 08.07.2016

WG.III.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.353) podaje do publicznej wiadomości, iż w tut. Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 został złożony w dniu 08.07.2015r. raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli” realizowanego na działkach nr 384/2, 385, 107/60, k.m.2, obręb Chorula. z wniosku inwestora: Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice o zmianę decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.13.2014 z dnia 24.03.2015r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Farb Graficznych w Choruli”.

Raport opracował: Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż Marek Klyk, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: waldemar.lis w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.353) Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informujmy również, że Burmistrz Gogolina postanowieniem nr WG.III.6220.5.2016 z dnia 08.07.2016r. podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wniosku z dnia 20.06.2016r. o zmianę decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Gogolina
nr WG.VI.6220.13.2014 
z dnia 24.03.2015r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Farb Graficznych w Choruli”, złożonego przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula).