Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gogolin, dnia 03.08.2016 r.

WG.I.271.4.2016

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

(waga 95%)

Rok produkcji proponowanych do wykonania zadania autobusów

(waga 5%)

Łączna ilość punktów

1.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Rodziewiczówny 1

45-348 Opole

95,00 pkt.

3,61 pkt.

98,61 pkt.

2.

Komercyjne Linie Autobusowe

LUZ Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51/15

45-018 Opole

91,28 pkt.

5,00 pkt.

96,28 pkt.

 

Podpisał:

Burmistrz Joachim Wojtala