Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”

Gogolin, dnia 8 sierpnia 2016 r.

WG.III.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

                Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.13.2014 z dnia 24.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.: 384/2, 385, 107/60, k.m. 2, obręb Chorula, z wniosku złożonego w dniu 20.06.2016 r. przez  Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o., ul. Ks. Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice,

zawiadamia

Strony postępowania:

  • o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach NZ.4315.19.2016.GJ z dnia 18.07.2016 r., w której opiniuje pozytywnie Inwestorowi warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami;
  • o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4242.51.2016.MSe z dnia 04.08.2016 r. uzgadniającym warunki z zakresu ochrony środowiska dla zmiany decyzji
    Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.13.2014 z dnia 24.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

oraz

  • o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej: waldemar.lis@gogolin.pl.

Równocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ww. ustawy. Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy oraz konieczności przeprowadzenia procedury związanej w wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 W związku z tym, przewiduję rozpatrzenie wniosku w terminie do dnia 18 sierpnia 2016 r.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości  Chorula)