Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1327/15 z mapy 4 obręb Karłubiec, o pow. 0,1111 ha. ujawnionej w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00061624/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny usług komercyjnych i handlu. Termin zagospodarowania nieruchomości  2 lata.

Cena wywoławcza nieruchomości –  110 000,00 zł.*, wadium –  11 000,00 zł.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1056/1 z mapy 10 obręb Karłubiec, o pow. 0,0604 ha. ujawnionej w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00024400/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Termin zagospodarowania nieruchomości  2 lata.

Cena wywoławcza nieruchomości – 30 000,00 zł.*, wadium –  3 000,00 zł.

3. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (brak dojazdu – do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choruli, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 293/3 z mapy 1 obręb Chorula, o pow. 0,1303 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00056839/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości –  1 900,00 zł., wadium –  190,00 zł.

4. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (brak dojazdu – do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choruli, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 293/4 z mapy 1 obręb Chorula, o pow. 0,1193 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00056839/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości –  1 800,00 zł., wadium –  180,00 zł.

5. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (brak dojazdu – do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choruli, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 293/5 z mapy 1 obręb Chorula, o pow. 0,0162 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00056839/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości –  1 100,00 zł., wadium –  110,00 zł.

* Pozycja  1 i 2 - sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 16 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń). Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  12 września 2016 r. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Tygodniku Krapkowickim.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829.                                                                                       

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala