Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”

Gogolin, dnia 12.09.2016 r.

WG.VI.6220.5.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)  Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, iż w tut. Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 został złożony w dniu 18.04.2016 r. raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” oraz w dniu 29.07.2016 r. aneks do tego raportu; lokalizacja przedsięwzięcia działki nr ew. 421/26, 421/28, 421/29, 421/25, k.m.1, obręb Zakrzów, z wniosku z dnia 05.02.2015 r. oraz zmiany do tego wniosku z dnia 18.04.2016 r. złożonego przez  Panią Małgorzatę Poskart - pełnomocnika Krzysztof Przybyła - KIMBEX, ul. Prudnicka 28A, 47-300 Krapkowice.

Raport oraz aneks do raportu opracowała: Pracownia Usług Projektowych POSKART, ul. Wyspiańskiego 26, 47-303 Krapkowice.

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” lokalizacja przedsięwzięcia działki nr ew. 421/26, 421/28, 421/29, 421/25, k.m.1, obręb Zakrzów.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na e-mail: w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, w którym również do wglądu jest raport oraz aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina postanowieniem nr WG.VI.6220.5.2015 z dnia 21.04.2016 r. postanowił podjąć na żądanie strony zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”; lokalizacja przedsięwzięcia działki nr ew. 421/26, 421/28, 421/29, 421/25, k.m.1, obręb Zakrzów, z wniosku z dnia 05.02.2015 r. oraz zmiany do tego wniosku z dnia 18.04.2016 r. złożonego przez  Panią Małgorzatę Poskart - pełnomocnika Krzysztof Przybyła – KIMBEX, ul. Prudnicka 28A, 47-300 Krapkowice.

Zgodnie z art. 77 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl, w publicznie dostępnym wykazie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin i Zakrzów)