Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - inwidualizacja nauczania w Gminie Gogolin

Gogolin: Zamówienie: na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL.09.01.02-16-086/11 pod nazwą: Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 123976 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zamówienie: na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL.09.01.02-16-086/11 pod nazwą: Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:4. Przedmiot zamówienia 4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych oraz opieki psychologicznej w czterech szkołach PSP dla klas I - III w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualizacji rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Gogolin, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz możliwości psychofizycznych. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć z zaburzeniami umiejętności szkolnych poprzez poprawę umiejętności czytania oraz poprawę umiejętności zastosowania działań matematycznych przez uczestników. Zajęcia logopedyczne prowadzone dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez usprawnienie wymowy. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej mającej na celu usprawnienie motoryki uczestników, a także zajęcia dla uczniów uzdolnionych poprzez rozwój uzdolnień i wzrost wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć. Poznanie 7 technik plastycznych. A także prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz terapeutyczno - integracyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, które mają na celu wzrost samooceny uczestników oraz poprawę zachowań społecznych, usuwanie przyczyn problemów w nauce. Wzmocnienie motywacji do nauki. 4.2 Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym do 29 czerwiec 2012. Każdy uczeń w projekcie powinien być objęty minimum 30godzinami zajęć. Grupy powinny być utworzone zgodnie z projektem. b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (dokumentacja fotograficzna, programy prowadzonych zajęć, prace uczestników, karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności, ankiety, wywiady z nauczycielami, testy, diagnoza) c) pomoc dyrektorowi szkoły w której prowadzone są zajęcia w przygotowywaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć poprzez sporządzanie sprawozdań. d) szczegółowe obowiązki ujęte zostały w zakresie obowiązków, stanowiącym załączniki do SIWZ, które będą stanowić załączniki do umowy. Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych: Części od 1-9 miejsce wykonywania usługi - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO w GOGOLINIE ul Strzelecka 39, 47-320 Gogolin Część 1 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 105 godzin dla 24 uczniów ( 11chłopców i 13 dziewcząt) Część 2 Zajęcia logopedyczne - 70 godzin dla 11 uczniów (8 chłopców i 3 dziewczęta) Część 3 Gimnastyka korekcyjna - 70 godzin dla 16 uczniów (8 chłopców i 8 dziewcząt) Część 4 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w kl. Ia - 35 godzin dla 6 uczniów ( 3 chłopców i 3 dziewcząt) Część 5 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w kl. Ib - 35 godzin dla 7 uczniów (3 chłopców i 4 dziewcząt) Część 6 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w kl. IIa- 35 godzin dla 4uczniów (2chłopców i 2 dziewcząt) Część 7 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w kl. IIb- 35 godzin dla 6 uczniów (3 chłopców i 3 dziewcząt) Część 8 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w kl. IIIa- 35 godzin dla 6 uczniów (2 chłopców i 4 dziewcząt) Część 9 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w kl. IIIb - 35 godzin dla 6 uczniów (4 chłopców i 2 dziewcząt) (razem w cz. 4- 9 powinno być 35 uczniów 17chłopców i 18 dziewcząt) Części od 10-21 miejsce wykonywania usługi - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 3 im. JANA BRZECHWY z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI oraz FILIĄ w ZAKRZOWIE ul. Krapkowicka 141 47-320 Gogolin Część 10 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu kl. I- II, 30 godzin dla 7 uczniów (5 chłopców i 2 dziewcząt) Część 11 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu kl. IIIa i IIIb, 30 godzin dla 5 uczniów (4 chłopców i 1 dziewcząt) Część 12 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu kl. II i III Zakrzów, 30 godzin dla 3 uczniów (3chłopców i 0 dziewcząt) (razem w cz. 10-12 musi być 15uczniów 12chłopców 3dziewczyny) Część 13 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczne kl. I i II, 30 godzin dla 7 uczniów (4 chłopców i 3 dziewcząt) Część 14 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczne kl. IIIa i IIIb, 30 godzin dla 5 uczniów (4 chłopców i 1 dziewcząt) Część 15 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczne kl. II i III Zakrzów, 30 godzin dla 3 uczniów (3chłopców i 0 dziewcząt) (razem w cz. 13-15 musi być 15uczniów 11chłopców i 4dziewczęta) Część 16 Zajęcia logopedyczne - 35 godzin dla 12uczniów (10chłopców i 2dziewcząt) Część 17 Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin dla 5uczniów (5chłopców 0dziewcząt) Część 18 Gimnastyka korekcyjna - 90 godzin dla 20 uczniów (10chłopców i 10dziewcząt) Część 19 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych edukacja nauk przyrodniczo -plastycznych kl. I i II, 30 godzin dla 12 uczniów (1 chłopca i 11 dziewcząt) Część 20 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych edukacja nauk przyrodniczo - plastycznych kl. IIIa i IIIb, 30 godzin dla 6 uczniów (0 chłopców i 6 dziewcząt) Część 21 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych edukacja nauk przyrodniczo -plastycznych kl. II i III Zakrzów, 30 godzin dla 3uczniów (0 chłopców i 3 dziewcząt) (razem w cz. 19-21 musi być 21 uczniów 1chłopiec i 20dziewcząt) Części od 22-27 miejsce wykonywania usługi - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALNI, z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI Malnia, ul. Podgórna 3 47-316 Górażdże Część 22 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 32godziny dla 9 uczniów (3chłopców i 6dziewcząt) Część 23 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczne - 32godziny dla 10uczniów (4chłopców i 6dziewcząt) Część 24 Zajęcia logopedyczne - 32 godziny dla 11uczniów (6chłopców i 5dziewcząt) Część 25 Gimnastyka korekcyjna - 40godzin dla 10uczniów (3chłopców i 7dziewcząt) Część 26 Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - 60 godzin dla 39uczniów (16chłoców i 23dziewcząt) Część 27 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne - 32godziny dla 10uczniów (3chłopców i 7dziewcząt) Części od 28-33 miejsce wykonywania usługi - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w KAMIENIU ŚL. ul. Klasztorna 2, 47-325 Kamień Śląski Część 28 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 30 godzin dla 6 uczniów (3chłopców i 3dziewcząt) Część 29 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczne - 30 godzin dla 6 uczniów (4chłopców i 2dziewcząt) Część 30 Zajęcia logopedyczne - 30 godzin dla 8uczniów (4chłopców i 4dziewcząt) Część 31 Gimnastyka korekcyjna - 30 godzin dla 13uczniów (6chłopców i 7dziewcząt) Część 32 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo - 30 godzin dla 8uczniów (5chłopców i 3dziewcząt) Część 33 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie - 30 godziny dla 6 uczniów (2chłopców i 4dziewcząt) 4.3 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi edukacyjne i szkoleniowe (CPV: 80000000-4) usługi szkolnictwa podstawowego (CPV: 80100000-5), różne usługi szkolne (CPV80410000-1) usługi psychiatryczne lub psychologiczne (CPV 85121270-6) 4.4 Dopuszcza się składnie ofert częściowych: 33 części. 4.5 Zamówienie realizowane jest na potrzeby Projektu Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4.6 Wartość zamówienia została ustalona na kwotę brutto (brutto) - całość zamówienia wynosi 64 400,00 zl Poniżej przedstawiono podział nr części, ilość godzin x stawka godzinowa = kwota zł brutto brutto: część 1 105 x 50,00 = 5250,00 zł część 2 70 x 50,00 = 3500,00 zł część 3 70 x 50,00 = 3500,00 zł część 4 35 x 50,00 = 1750,00 zł część 5 35 x 50,00 = 1750,00 zł część 6 35 x 50,00 = 1750,00 zł część 7 35 x 50,00 = 1750,00 zł część 8 35 x 50,00 = 1750,00 zł część 9 35 x 50,00 = 1750,00 zł część 10 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 11 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 12 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 13 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 14 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 15 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 16 35 x 50,00 = 1750,00 zł część 17 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 18 90 x 50,00 = 4500,00 zł część 19 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 20 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 21 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 22 32 x 50,00 = 1600,00 zł część 23 32 x 50,00 = 1600,00 zł część 24 32 x 50,00 = 1600,00 zł część 25 40 x 50,00 = 2000,00 zł część 26 60 x 50,00 = 3000,00 zł część 27 32 x 50,00 = 1600,00 zł część 28 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 29 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 30 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 31 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 32 30 x 50,00 = 1500,00 zł część 33 30 x 50,00 = 1500,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.41.00.00-1, 82.12.12.70-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 33.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawcę

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności: - do części 17 osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. - do części 26 osobę posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub terapię pedagogiczna - do pozostałych części: osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć objętych zamówieniem
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 2) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej ) możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 4) w przypadku zaistnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 5) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1umowy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gogolinie, 470-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gogolinie, 470-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 pokój nr 14 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:w ramach projektu POKL.09.01.02-16-086/11 pod nazwą: Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof  Długosz

 

DOCSIWZ.doc

DOCUMOWA - wzór załącznik nr 5.doc

DOCzalacznik nr 1 WYKAZ OSOB.doc

DOCzalacznik nr 10 do umowy zakres pedagog.doc

DOCzalacznik nr 2 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzalacznik nr 3 oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc

DOCzalacznik nr 4 formularz ofertowy.doc

DOCzalacznik nr 6 do umowy zakres nauczyciel.doc

DOCzalacznik nr 7 do umowy zakres psycholog.doc

DOCZałącznik nr 8 do umowy zakres nauczyciel logopeda.doc

DOCZałącznik nr 9 do umowy zakres nauczyciela gimnastyki korkcyjnej.doc