Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 września 2016r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r. wraz z załącznikami;
 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.,
 9. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016r.;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020”,
  b) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin,
  c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
  d) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
  e) zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
  f) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
  g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  h) dotycząca uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  i) poparcia inicjatywy dotyczącej ochrony drzewa z gatunku dąb szypułkowy posadowionego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie,
 11. wolne wnioski i informacje;
 12. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok