Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gogolin, dnia 30.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nr wniosku: RPOP.03.01.02-16-0002/16, tytuł projektu: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
I. Zamawiający
Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie.
Tel. (48) 77 40 76 800, fax. (48) 77 46 66 247.
Adres e-mail: urzad@gogolin.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się na zasadach konkurencyjności. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Centrum Przesiadkowe Gogolin.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania robót budowlanych został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego po linkiem:
http://bip.gogolin.pl/8408/30/ogloszenie-o-przetargu-na-centrum-przesiadkowe-gogolin.html
Do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie wykonanie pełnego zakresu czynności określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),
w tym w szczególności:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Ponadto Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
IV. Termin realizacji zamówienia
Zakończenie pełnienia nadzoru przez inspektora nastąpi z chwilą dokonania odbioru końcowego robót i ostatecznego rozliczenia.
Końcowy termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony na dzień 15.09.2018 r.
V. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert.
VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Do oferty należy złożyć oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jedną zakończoną usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00zł brutto (słownie: dwa miliony zł) polegającej na budowie, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5000m3. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty:
- potwierdzające, że zamówienie zostało należycie wykonane;
- oświadczenie z właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
2. Wykonawca winien wykazać że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W celu potwierdzenia że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie opisanym powyżej do oferty należy dołączyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), wraz z dokumentacją potwierdzającą ich kwalifikacje zawodowe.
VIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena – 94% wagi
2. Czas reakcji - 6% wagi
1.1 Kryterium cena
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Cena = (Cn /Cb) x100 pkt x 94%
Gdzie:
Cn – oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto oferty,
Cb – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.
1.2 Kryterium czas reakcji
Należy wskazać w ofercie czas reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym.
Ilość punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
Czas reakcji do 2 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 6 pkt.
Czas reakcji do 3 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 4 pkt.
Czas reakcji do 4 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 2 pkt.
Wykonawca w ofercie musi zaproponować czas reakcji w liczbach do 2, 3 lub 4 godzin. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego czasu reakcji lub poda czas reakcji powyżej 4 godzin to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów łącznie za oba powyższe kryteria oraz którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
IX. Warunki zmiany umowy
Określono w udostępnionym "wzorze umowy", który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
X. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w sekretariacie Urzędu – pokój nr 14, I piętro lub listownie na adres Zamawiającego.
Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 7.10.2016 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą odsyłane bez otwierania. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana:
„Oferta na usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”.
XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja będzie zawierała nazwę wybranego wykonawcy.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie.

Zatwierdził:
Z up. Burmistrza
Krzysztof Długosz
Zastępca Burmistrza

PDFZapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru.pdf

DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.doc

DOCXZałącznik nr 2 - oświadczenie.docx

DOCzałącznik nr 3 - wykaz usług.doc

DOCzałącznik nr 4 - wykaz osób.doc

PDFzałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf
 

PDFOdpowiedzi do zapytania ofertowego.pdf

PDFPrzedłużenie terminu składania ofert.pdf