Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”

Gogolin, dnia 30 września 2016 r.

Burmistrza Gogolina

DB.041.4.2016

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”       

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gogolina podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Gogolina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem znak: WOOŚ.411.2.142.2016.ER z dnia 27.09.2016 r. stwierdził brak przesłanek do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu w piśmie znak: NZ.9022.1.240.2016.ET z dnia 30.09.2016 r. zaopiniował pozytywnie odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

 Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin.            

               

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020” zamieszczono w załączniku do obwieszczenia.

 

PDFUzasadnienie odstąpienia.pdf