Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”

Gogolin, dnia 5 października 2016 r.

WG.III.6220.9.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.:  719/1, 717/1, 718, 761/1, 759/1, 757/1, 755/1, 754/1, 753/1, 752/1, 749/1, 748/1, 747/1, 782/1, 783/1, 746/1, 827/1, 829/2, 828/1, 829/1, 836/1, 836/2, 4/1, 1248, 1228/1, 18/1, 1227/1, 1153/2, 41, 42/1, 40/1 - obręb Kamień Śląski, 213/1, 213/2 - obręb Kamionek, z wniosku złożonego w dniu 01.09.2016 r. przez Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

zawiadamia

Strony postępowania:

  • o opinii Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.3.38.2016.ET z dnia 27.09.2016 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.329.2016.AW z dnia 22.09.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.9.2016 z dnia 05.10.2016 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia; na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Jednocześnie, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), Burmistrz Gogolina zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.:  719/1, 717/1, 718, 761/1, 759/1, 757/1, 755/1, 754/1, 753/1, 752/1, 749/1, 748/1, 747/1, 782/1, 783/1, 746/1, 827/1, 829/2, 828/1, 829/1, 836/1, 836/2, 4/1, 1248, 1228/1, 18/1, 1227/1, 1153/2, 41, 42/1, 40/1 - obręb Kamień Śląski, 213/1, 213/2 - obręb Kamionek, z wniosku złożonego w dniu 01.09.2016 r. przez Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej: .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl  w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Kamień Śląski i Kamionek)