Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr VII/2016

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, z dnia 28 września 2016r.,

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-11:15

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Długosz Jerzy;
 3. Gabor Wiktor;
 4. Hońka Ginter;
 5. Nadbrzeżny Jan;
 6. Szwugier Urszula;
 7. Wandrowski Dariusz
 8. Wiora Marta;
 9. Zinczyn Zdzisław.

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Krzysztof Długosz – Zastępca Burmistrza Gogolina;
 2. Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy;
 3. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Barbara Dołowicz – Dyrektor DSS Św. Barbara w Kamionku;
 5. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia;
 6. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 7. Lindhorst Katarzyna –Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji;
 8. Buk Monika–Wydział Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 9 członków.

Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Ad. 3

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności międzyposiedzeniowej Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie w okresie od 21.06.2016r. do 28.09.2016 r.

Przypomniał, iż ostatnie Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów odbyło się 20.06.2016 r.,
a głównym tematem obrad były sprawy związane z organizacją oraz programem imprezy „Senioriada 2016”, który został wówczas przyjęty do realizacji.

Przypomniał, iż wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym”
w Gogolinie i wsparciu pracowników zajmujących się promocją w Urzędu Miejskiego przygotowany został projekt i Rada wzięła udział w konkursie na dotację w wysokości
5 000 zł. W cyklu imprez, które trwały od maja do lipca br. znalazły się warsztaty (np.
z rzeźbieniem w owocach i warzywach, spotkania z dietetykiem, biologiem oraz technikiem farmacji). W dniu 03.07.2016 r. na Placu Benedyktyńskim odbyła się wielka impreza integracyjna - „Senioriada”, w której wzięło udział wielu mieszkańców gminy w różnym wieku. Zainaugurowała ją Parada Seniorów i odtańczono poloneza. Zaprezentowano urozmaicony program artystyczny. Seniorzy wystawiali swoje rękodzieła, syropy, zestawy ziołowe i ziołowe herbatki. W przeddzień „Senioriady” na Pl. Benedyktyńskim dla chętnych przygotowano panel rekreacyjno-sportowy pn. „Zdrowo na sportowo”, tj. wykład oraz badania profilaktyczne połączone z pomiarem cukru, rozgrzewkę, a potem marsz
„z kijkami” zakończony gimnastyką w parku.

Gminna Rada Seniorów za pośrednictwem „Tygodnika Krapkowickiego” złożyła podziękowanie wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia „Święta Seniorów”.

W dalszej części sprawozdania Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przedstawił pozostałe wydarzenia oraz sprawy, w których uczestniczyli członkowie GRS.

 • W dniu 23.06.2016 r. odbyła się Konferencja na Uniwersytecie Opolskim, która dotyczyła zagadnienia teleopieki. Referaty zaprezentowali: dr hab. prof. UO Anna Wiessbrot–Koziarska - dyr. Zakładu Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO nt. „Doświadczania starości. Starość w doświadczaniu”,
  dr Zdzisław Markiewicz  - dyr. MOPR w Opolu,  nt. „Teleopieka, jako uzupełnienie opieki i narzędzie dla seniorów. Doświadczenia w realizacji teleopieki w Opolu”.

John David (Amnick Social Enterprise) z organizacji, która była partnerem merytorycznym tej konferencji przedstawił doświadczenia brytyjskie w zakresie teleopieki oraz monitorowania osób chorych po długotrwałym leczeniu szpitalnym (wyposażani są np. w kamerę, w telefon itp.), a także zwrócił uwagę, że ich samorządy bardzo szybko wdrażają do realizacji decyzje podejmowane przez brytyjski parlament.

 • W dniu 30.06.2016 r. odbyła się dyskusja panelowa z autorami publikacji regionalnych reprezentujących historię Gogolina i okolic z udziałem: Reginy Kalla-Szulc, Eryka Boronczyka, Szymona Kliszewskiego i Dariusza Wandrowskiego. Twórcy publikacji zaprezentowali swój warsztat pracy i dorobek (m. in. odbyła się wystawa ich publikacji).
 • 7 lipca br. na Placu Benedyktyńskim odbyło się spotkanie z prof. Dorotą Simonides. Pani Profesor przedstawiła swoją receptę na pogodne, bezstresowe życie.
 • W dniach 8 - 9.07.2016 r. pan Jan Nadbrzeżny i pan Dariusz Wandrowski uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu (Studenckie Centrum Kultury UO), podczas którego przedstawiono aspekty prawne działalności rad seniorów, mówiono
  o wolontariacie senioralnym, o planowaniu pracy rad seniorów, rozmawiano
  o finansowaniu działalności rad seniorów i o tym, jak przekonywać władze samorządowe do pomysłów rad seniorów poprawiających jakość życia seniorów. Materiały z tego szkolenia w postaci broszury rozesłano pocztą e-mail do dyspozycji rad seniorów w naszym województwie.
 • W połowie lipca staraniem Urzędu Miejskiego w Gogolinie ukazał się zaktualizowany informator - kompendium wiedzy dla gogolińskich seniorów pn. Informator aktywnego seniora. Wydany w formie papierowej (jako ulotka), opublikowany również w „Tygodniku Krapkowickim” oraz zamieszczony na stronie www.gogolin.pl. Zawiera najważniejsze informacje niezbędne seniorom, m. in.
  o opiece zdrowotnej działającej w gminie oraz instytucjach i stowarzyszeniach działających na rzecz seniorów, a także adresy, telefony i ofertę programową, z której seniorzy na co dzień mogą korzystać. Ulotka została rozprowadzona w środowisku seniorów.
 • W dniach 16 i 17.07.2016 r. odbyło się Artystyczne lato z atrakcyjnym programem artystycznym i wieloma atrakcjami (stoiska promocyjne sołectw Gminy Gogolin)
  i serwowane specjały kulinarne, gościnne występy solistów, chórów i zespołów muzycznych z ościennych ośrodków. W przygotowaniu wielu atrakcji znaczny udział miało środowisko seniorów. Mimo deszczowej pogody zaprezentowany został bogaty program artystyczny, który przyciągnął wielu mieszkańców.
 • W dniach 4 i 5.08.2016 r. grupa seniorów z Akademii Trzeciego Wieku (wśród nich prezes ATW – Henryka Sadowska i Jerzy Długosz) wraz z przedstawicielami liderów wsi z gminy Gogolin, a także Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina i Arnold Joszko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie uczestniczyli w wizycie studyjnej w gminach Bieliny i Morawica (woj. świętokrzyskie). Zwiedzili m. in. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, średniowieczną osadę w Hucie Szklanej, poznawali osiągnięcia z zakresu turystyki i dokonania w rozwoju lokalnej infrastruktury, brali udział w prezentacjach, spotkali się z wójtami gmin, a także wymieniali doświadczenia z tamtejszym środowiskiem seniorów oraz samorządowców.
 • W dniu 09.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie
  przedstawicieli GRS
  (H. Sadowska, J. Długosz, J. Nadbrzeżny). Obecna była także pani Izabela Olczyk, dyrektor OPS w Gogolinie  oraz pani Zygryda Kuflik
  z Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Spotkanie miało na celu udzielenie informacji dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w sprawach dotyczących środowiska seniorów w Gminie Gogolin. Przy tej okazji poruszony został temat przygotowania materiałów na VII Posiedzenie GRS, w tym o potrzebie wsparcia starań Burmistrza i Rady Miejskiej o przyśpieszenie budowy wiaduktu i przejścia podziemnego w Gogolinie. Rozważone zostały również kandydatury do wniosku
  o przyznanie wyróżnienia statuetką Karolinki.
 • W dniach 03.08.2016r. i 25.08.2016 r. Przewodniczący GRS uczestniczył
  w spotkaniach warsztatowych mających na celu przygotowanie programu rewitalizacji Gogolina. Warsztaty odbywały się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim  w Gogolinie. Pan Jan Nadbrzezny zauważył, iż GRS jest jednym z interesariuszy diagnozowania tzw. „stanów zastanych”. Miasto Gogolin  podzielone zostało umownie na kilka stref pod względem stopnia degradacji. Najbardziej negatywnie pod tym względem ocenia się strefę przyległą do linii PKP (tereny przy d. betoniarni). Uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad tym, co jest ważne dla rozwoju Gogolina. Prezentowali swoje pomysły, m. in. uznali jako priorytety budowę centrum przesiadkowego (rewitalizację dworca PKP), likwidację
  d. betoniarni, budowę wiaduktu i przejścia podziemnego, co jest niezwykle istotne w procesie ożywiania i udanej rewitalizacji miasta. Przewodniczący Jan Nadbrzeżny zgłosił wniosek w sprawie utworzenia w mieście mieszkań serwisowanych dla seniorów. Podobne wnioski wpłynęły również od  pani H. Sadowskiej (Park przyjazny seniorom) i pani Marty Wiora (Utworzenie mieszkań serwisowanych w Gogolinie).
 • W dniach 26-27.08.2016r. w Kamieniu Śl. odbyło spotkanie Polskiej Sieci Odnowy
  i Rozwoju Wsi, w tym I Festiwal Tożsamości i Kultury Wsi Odnowionej. 
  W pierwszym dniu odbyła się konferencja naukowa, w której wziął udział  m. innymi poseł RP - Ryszard Wilczyński, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Fundacji Wspomagania Wsi, wyższych uczelni
  z Poznania, Gdańska i Wrocławia, Burmistrzowie i Wójtowie gmin Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz gmin z powiatu krapkowickiego, a także arcybiskup Alfons Nossol. W drugim dniu zaprezentowany został program artystyczny
  w wykonaniu rodzimych i przyjezdnych zespołów z gmin współpracująch
  i zaprzyjaźnionych z Gogolinem. Seniorzy z Akademii Trzeciego Wieku i Klubu Seniora oraz z DSS św. Barbara w Kamionku wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu.
 • W dniu 11.09.2016 r. odbyły się Dożynki Gminne w Gogolinie.
 • Dnia 13.09.2016r. odbyła się debata społeczna o Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020 , która była podsumowaniem dotychczasowych działań i spotkań warsztatowych, dzięki którym możliwe było przygotowanie programu. W debacie wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, w tym szeroka reprezentacja seniorów gminy Gogolin. W procesie przygotowania programu rewitalizacji miasta Gogolin zdiagnozowano poszczególne jego obszary pod kątem występujących negatywnych zjawisk i nakreślono mapę ukazującą  stopień degradacji tych obszarów. Zaprezentowano program, jak również zaproponowano przez społeczność lokalną projekty związane z rewitalizacją. Spora część projektów dotyczyła sfery społecznej, w tym środowiska seniorów, m. in. odnoszące się do opieki zdrowotnej, czy też utworzenia domu dziennego pobytu dla osób starszych.
  W swoim wystąpieniu Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina poinformował, że środki na przygotowanie programu rewitalizacji  pochodzą z funduszy UE i tylko
  w niewielkim stopniu zostały dofinansowane z budżetu gminy Gogolin.  
 • Tradycyjnie, także w tym roku, środowiska seniorów zorganizowały imprezy integracyjne pn. Pożegnanie lata. Akademia Trzeciego Wieku z Gogolina w dniu 14.09.2016 r. spotkała się na pikniku edukacyjno-integracyjnym w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli, natomiast seniorzy z Klubu Seniora
  w dniu19.09.2016 r. pożegnali lato w Pokrzywnej.    
 • W dniu 20.09.2016r. odbyło się spotkanie przedstawicieli GRS z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Podczas spotkania pan Jan Nadbrzezny złożył informację
  o blisko dwuletniej działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów senioralnych.
 • W dniu 22.09.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie sześć członków GRS uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym „Modelowych Rad Seniorów na Opolszczyźnie”, które prowadził przedstawiciel fundacji „Aktywni Kreatywni”. Zaprezentowano uczestnikom doświadczenia miasta Gliwice w zakresie Rad Seniorów. Szkolenie miało na celu uaktywnienie GRS-ów, jak również umożliwienie wymiany doświadczeń i pokazanie dobrych rozwiązań, a także doprowadzenie do stworzenia przez seniorów „Skrzynek Obywatelskich”, pomagających
  w diagnozowaniu problemów środowiska osób starszych.

Przewodniczący GRS, pan Jan Nadbrzeżny, przekazał informację o kontynuacji dyżurów seniorów w punkcie doradztwa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyżury pełnili: Henryka Sadowska (21.06.2016 r. i 05.07.2016 r.), Dariusz Wandrowski (19.07.2016 r.), Marta Wiora (02.08.2016 r. i 16.08.2016 r.), przy czym z powodu wyjazdu na wycieczkę jeden dyżur przesunięto na inny dzień, Jan Nadbrzeżny (30.08.2016 r. i 13.09.2016 r.), Jerzy Długosz (27.09.2016 r.).

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 9 głosami „za”.

Ad. 4.

Głos zabrał pan Krzysztof Długosz, zastępca Burmistrza Gogolina. Podziękował za zaproszenie na Posiedzenie oraz zaznaczył, iż głos Rady Seniorów jest „ważny i będzie wykorzystywany do rozmów z decydentami”. Opowiedział o aktualnym stanie działań podejmowanych w ramach budowy wiaduktu oraz utrudnieniach, na które Gmina napotyka. Zaznaczył, iż przy obecnej sytuacji konieczne jest zawiązanie konsorcjum finansowego Gminy Gogolin, wspólnie z Województwem Opolskim oraz spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. Zapowiedział, iż Burmistrz będzie rozmawiać z Radnymi Rady Miejskiej jakie środki Gmina Gogolin może zadeklarować.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny podziękował za przybliżenie aktualnego stanu informacji. Zaznaczył, iż uchwała podjęta przez GRS ma na celu wsparcie działań Burmistrza i Rady Miejskiej – „Chcemy, aby sprawa jak najszybciej została rozwiązana – w trybie pilnym”. Wprowadził do dyskusji nad projektem uchwały. Zaznaczył, iż mieszkańcy Gogolina na co dzień doświadczają negatywnych skutków funkcjonowania przejazdu kolejowego. Często zamykany przejazd jest hamulcem rozwojowym miasta. Zauważył, iż gdy dochodzi do wypadku na pobliskiej autostradzie i blokady drogi, to droga wojewódzka 409, która krzyżuje się z linią kolejową E-30, staje się alternatywną drogą, na który kierowany jest objazd ogromnej ilości samochodów. Badania ruchu wykazały, iż gogoliński przejazd zamykany jest co 16-17 minut na okres od 8 do 10 minut, co paraliżuje ruch drogowy. Przed szlabanem stoją tez piesi i rowerzyści, wszyscy oczekujący tracą swój cenny czas. Sytuacja taka w znacznym stopniu utrudnia sprawne działanie wszelkich służb i udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia i mienia obywateli.

Zauważył, iż wieloletnie starania oraz inicjatywy podejmowane przez Burmistrza Gogolina
i Radę Miejską (aby wybudować wiadukt i tunel) nie znalazły pełnego zrozumienia
u krajowych decydentów odpowiedzialnych za gospodarkę. O szczegółach i zawiłościach wokół sprawy można było przeczytać niedawno w „Tygodniku Krapkowickim” –
w wywiadzie z Burmistrzem Gogolina, który ukazał się ostatnio w artykule „Priorytetowa inwestycja”. Zaznaczył, iż w zaistniałej sytuacji, Gminna Rada Seniorów powinna zająć stanowisko w tak ważnej dla wszystkich sprawie, aby pokazać, że sprzyjamy staraniom Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Gogolinie.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przyspieszenia budowy skrzyżowania dwupoziomowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW 409 z linią kolejową E-30 oraz tunelu dla pieszych z wyjściem na perony.

Przewodniczący Jan Nadbrzezny otworzył dyskusję nad propozycją projektu uchwały.

Głos zabrał pan Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, który zaznaczył, iż w uzasadnieniu podjętej przez GRS uchwały ważnym aspektem jest aspekt ekologiczny, gdyż pojazdy oczekujące przy zamkniętym przejeździe wytwarzają duże ilości spalin i powodują duży hałas.

W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący GRS poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała Nr VII/6/2016 w sprawie przyspieszenia budowy skrzyżowania dwupoziomowego oraz tunelu dla pieszych w Gogolinie została podjęta 9 głosami „za”.

Ad.5.

W dalszej części obrad Przewodniczący GRS odczytał harmonogram dyżurów członków Rady na IV kwartał 2016r.:

 • 11.10.2016r. – Dariusz Wandowski;
 • 25.10.2016r. – Wiktor Gabor;
 • 08.11.2016r. – Zdzisław Zinczyn;
 • 22.11.2016r. – Jan Nadbrzeżny;
 • 06.12.2016r. – Jerzy Długosz;
 • 20.12.2016r. – Jan Nadbrzezny.

Harmonogram zostanie podany do publicznej informacji i rozwieszony na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

Ad. 6 .

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach.

Głos zabrał pan Andrzej Mrowiec- dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, który zaprosił seniorów na październikową promocję zdrowia i profilaktykę antynowotworową w zakresie bezpłatnych konsultacji lekarzy specjalistów oraz pomiary: ciśnienia, poziomu cukru, BMI, prelekcje, wykłady oraz warsztaty.

Szczegóły dotyczące dyżurów oraz akcji zdrowotnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.gogolin.pl, fanpage’u na Facebooku oraz w gablotach informacyjnych. Oferta skierowana jest nie tylko do mieszkańców Gogolina, ale całej gminy Gogolin, gdyż  specjaliści, tacy jak dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog będą jeździć po miejscowościach gminy, aby seniorzy w swych miejscach zamieszkania, mogli skorzystać
z oferty.

Pan Jan Nadbrzeży zwrócił uwagę na rolę członków Gminnej Rady Seniorów, którzy mają za zadanie przekazywać tego typu informacje mieszkańcom swoich wiosek/dzielnic.

Ad. 7.                                                                                                                                                                                            W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył VII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                               Przewodniczący
                               Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała na podst. nagrania.

Monika Buk                                                                                     Jan Nadbrzeżny

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

Zał. Nr 2 – Uchwała Nr VII/6/2016 w sprawie przyspieszenia budowy skrzyżowania dwupoziomowego oraz tunelu dla pieszych w Gogolinie.

 

Załączniki:

PDFProtokół VII Posiedzenia GRS.pdf

PDFzał. 1. Lista obecności GRS.pdf

PDFzał. 2. Uchwała VII_6_2016.pdf

PDFzał. 2. Uchwała VII_6_2016 doc.pdf