Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przedłożeniu uwag i wniosków oraz wystąpieniu o opinie w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”

Gogolin, dnia 10.10.2016 r.

WG.III.6220.10.2016    

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin” z wniosku złożonego w dniu 08.09.2016 r. przez Romualda Maciantowicza - pełnomocnika Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin,

Burmistrz Gogolina zawiadamia Strony postępowania o

  • wnioskach i uwagach wniesionych przez Strony postępowania dotyczących projektowanego przebiegu kanalizacji, a także uwzględnienia (uzupełnienia) działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie,
  • wystąpieniu przy pismach nr WG.III.6220.10.2016 z dnia 10.10.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia.

Zapoznanie się z dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi Strony postępowania mogą składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: waldemar.lis@gogolin.pl.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin i Obrowiec).