Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”

Gogolin, dnia 24 października 2016 r.

WG.III.6220.9.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                     podaje do publicznej wiadomości informacje

o wydaniu na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego, działającego w imieniu Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, z dnia 01.09.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.9.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.:  719/1, 717/1, 718, 761/1, 759/1, 757/1, 755/1, 754/1, 753/1, 752/1, 749/1, 748/1, 747/1, 782/1, 783/1, 746/1, 827/1, 829/2, 828/1, 829/1, 836/1, 836/2, 4/1, 1248, 1228/1, 18/1, 1227/1, 1153/2, 41, 42/1, 40/1 - obręb Kamień Śląski, 213/1, 213/2 - obręb Kamionek.

Informuje się również, iż w dniu 05.10.2016 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.9.2016, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                   zawiadamia strony postępowania

o wydaniu na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego, działającego w imieniu Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, z dnia 01.09.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.9.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.:  719/1, 717/1, 718, 761/1, 759/1, 757/1, 755/1, 754/1, 753/1, 752/1, 749/1, 748/1, 747/1, 782/1, 783/1, 746/1, 827/1, 829/2, 828/1, 829/1, 836/1, 836/2, 4/1, 1248, 1228/1, 18/1, 1227/1, 1153/2, 41, 42/1, 40/1 - obręb Kamień Śląski, 213/1, 213/2 - obręb Kamionek

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, , w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie - www.gogolin.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - biuletynie SIOS - www.system.sios.pl, oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Kamień Śląski i Kamionek)