Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 - II ETAP

WG.VI.6220.7.2012                                                                                                                                                                        Gogolin, dn. 04.05.2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

          Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku  Powiatu Krapkowickiego ul. Kilińskiego 1,
47-303 Krapkowice z dnia 30.03.2012r dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin- Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 – etap II”

Lokalizacja : działki o numerach ewidencyjnych nr 14, 62, 244/1, 244/1, 245/1, 250, 261/1, 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/1, 274/1, 537,  k.m.3, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin –Obszar Wiejski, obręb 0005 Kamionek, oraz  działkanr ew. 263, k.m.8 jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin –Obszar Wiejski, obręb 0004 Kamień Ślaski,

Inwestor : Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

 


          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz  opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1500.

        Od  w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a  w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP- www.gogolin.plw biuletynie SIOS - www.system.sios.ploraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin, Kamionek, Kamień Śląski).