Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwał nr XXV/223/2016 i XXV/224/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały  Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXV/223/2016 i XXV/224/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie, jak pozostałe wnioski do planów.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala