Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu
24 listopada 2016r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z realizacji programu niskoemisyjnego;
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”,
  b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  c)określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
  d) powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
  e) o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin,
  f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
  g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania,
  h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą,
  i) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego,
  j) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  k) dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin,
  l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  m) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
  n) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  o) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
  p) wyrażenia poparcia dla działań Związku Gmin Śląska Opolskiego i gmin zmierzających do uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.
 9. wolne wnioski i informacje;
 10. zakończenie obrad sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Rudolf Bekiesz