Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin"

Gogolin, dnia 22 listopada 2016 r.

WG.III.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”, zlokalizowanego w miejscowościach Obrowiec i Gogolin, z wniosku złożonego w dniu 08.09.2016 r. i uzupełnionego w dniu 10.10.2016 r. przez Romualda Maciantowicza - pełnomocnika Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

zawiadamia

Strony postępowania:

  • o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.4315.31.2016.TM z dnia 13.10.2016 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu WOOŚ.4241.381.2016.DF z dnia 25.10.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.10.2016 z dnia 22.11.2016 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia; na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Jednocześnie, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Burmistrz Gogolina zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”, zlokalizowanego w miejscowościach Obrowiec i Gogolin, z wniosku złożonego w dniu 08.09.2016 r. i uzupełnionego w dniu 10.10.2016 r. przez Romualda Maciantowicza - pełnomocnika Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej:   .

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż przedmiotowa sprawa nie mogła być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ww. ustawy oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy. W związku z tym, przewiduję rozpatrzenie wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl  w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Gogolin i Obrowiec)