Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

W  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  stanowisku  urzędniczym  podinspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniona:

Katarzyna Lindhorst    zam.  Gogolin

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ilość punktów wykazując się wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego realizowania zadań na zajmowanym stanowisku.

Burmistrz  Gogolina

Joachim Wojtala

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

PODINSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

 w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk humanistycznych;

 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902.) dla stanowisk urzędniczych.

 3. minimalny staż pracy 1 rok.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie we współpracy z mediami;

 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

 3. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

 4. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

 5. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 6. umiejętność redagowania tekstów promocyjnych i okolicznościowych;

 7. dyspozycyjność.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji w mediach;

 2. przygotowywanie materiałów informacyjnych na strony internetowe gminy oraz ich bieżąca aktualizacja;

 3. redagowanie tekstów promocyjnych;

 4. współorganizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych o charakterze lokalnym i regionalnym;

 5. współorganizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych i promocyjnych;

 6. współpraca z organizacjami kulturalnymi i pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się  wewnątrz i na zewnątrz budynku;

 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku nie posiadającym sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 4. praca związana jest z wyjazdami.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2016 r. jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;

 2. list motywacyjny;

 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);

 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);

 6. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;

 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

 10. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  16 grudnia  2016 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba wybrana zostanie zatrudniona z dniem 01 stycznia 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                 Joachim Wojtala