Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 grudnia 2016r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2017 rok;
 8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
 9. informacja o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców,

- odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,

- dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualne głosowanie,

- głosowanie całej uchwały budżetowej,

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

c)zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,

d) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

e) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,

f) ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat,

g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Gogolin na rok 2017,

h) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gogolin,

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

k) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gogolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gogolin udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków,

l) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin,

m) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok

11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok