Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GOGOLINA z siedzibą w Gogolinie,
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji
 na 2017 r. skierowany do:

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 ze zm.) prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.

I. Rodzaj zadania

Wspieranie i  upowszechnianie edukacji

II. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

1)    Wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym;

2)    Wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów;

3)     Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;

4)     Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i form edukacyjnych wśród uczniów.

III. Wysokość dotacji:

 1. Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2017 wynosi 10.000,00 zł;

IV. Zasady przyznawania dotacji

1)     Na realizację zadania (oferty) ustala się maksymalną dotację w kwocie 10.000 zł, nie większą niż 90% ogólnej wartości projektu.

2)     Udział własny beneficjenta (oferenta) wynosi minimum 10% od wnioskowanej kwoty dotacji:

 •  pracy własnej wolontariuszy -
 • finansowy ( w postaci faktur)
 • rzeczowy np. sprzętu i materiałów wniesionych do projektu

 Koszty pokrywane z dotacji:

 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na finansowanie realizacji zadań opisanych w pkt II.

Dotacja nie może być przeznaczona na:

 1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy Gogolin z innego tytułu,
 2. zakup nieruchomości,
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 4. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów.

 

 1. W ramach przyznanej dotacji finansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
  o udzielenie dotacji.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 5. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, oferent zobowiązany jest złożyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram ofert, albo odstąpić od podpisania umowy.
 6. Dotacje otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania opisanego w ofercie może nastąpić od dnia podpisania umowy , a zakończenie nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. Do rozliczania kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.

 podmiot składający ofertę winien:

1)     wykonywać zadanie samodzielnie,

2)     posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

3)     posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

4)     umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

5)     posiadać program realizacji zadania,

6)     Dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana,

7)     zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,

VI. Termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, a także termin dokonania wyboru ofert:

Termin składania ofert  w terminie do 10.03.2017 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego,47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 wraz  z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu edukacji  na 2017 r".

Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania      z wykonania tego zadania (Dz.U.2016. nr poz. 1300).

Formularz oferty, wzór umowy i sprawozdania  dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego            w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, w pok. Nr 33
Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

1)     szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, 

2)     informacja o terminie i miejscu realizacji zadania,

3)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4)     informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających  realizację zadania,

5)     informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

6)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

7)     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz  inne informacje wymagane zgodnie  z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. 

8).   Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą złożyć ofertę wspólną.

Do oferty winne być dołączone następujące załączniki:

1)     Aktualny odpis z rejestru lub  wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujących

2)     Aktualny statut.

Kopie dokumentów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem.

1)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po dacie terminu wyznaczonego do składania ofert.

2)     Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina ocenia i opiniuje złożone oferty biorąc pod uwagę w szczególności efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Gogolina.

3)     Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

4)     Przy rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa:

1.      dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

2.      uwzględni jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania,

3.      dokona oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4.      uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

5.      uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,

6.      oceni znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,

7.      uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań w okresie poprzednim oraz  wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

VII. Postanowienia końcowe:

1)     Informacje o wyborze ofert i  wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Gogolinie, na stronie internetowej www.gogolin.pl oraz bip.gogolin.pl  .

2)     Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

3)     Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie zadania publicznego zostaną określone  w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

4)     Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

5)     Burmistrz Gogolina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,  podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,  zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6)   W roku 2016 nie realizowano zadań publicznych z zakresu edukacji.

 

Załączniki:

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji na 2017 r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.34.2017 Burmistrza Gogolina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.34.2017 Burmistrza Gogolina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - skan.pdf