Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.10.2016

Gogolin, dnia 1 marca 2017 r.

WG.III.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                               podaje do publicznej wiadomości informacje

o wydaniu na wniosek Romualda Maciantowicza - pełnomocnika Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, z dnia 08.09.2016 r., uzupełnionego w dniu 10.10.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.10.2016 z dnia 1 marca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”, zlokalizowanego w miejscowościach Obrowiec i Gogolin, na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach ewidencyjnych: Obrowiec, Wygoda i Krapkowice-Miasto.

Informuje się również, iż w dniu 22.11.2016 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.10.2016, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                                              zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Romualda Maciantowicza - pełnomocnika Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, z dnia 08.09.2016 r., uzupełnionego w dniu 10.10.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.10.2016 z dnia 1 marca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”, zlokalizowanego w miejscowościach Obrowiec i Gogolin, na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach ewidencyjnych: Obrowiec, Wygoda i Krapkowice-Miasto.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, , w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie - www.gogolin.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - biuletynie SIOS - www.system.sios.pl, oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w obrębach Wygoda i Obrowiec (gmina Gogolin) oraz obrębie Krapkowice-Miasto (gmina Krapkowice) )