Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie.
Tel. (48) 77 40 76 800, fax (48) 77 46 66 247.
Adres strony internetowej: www.gogolin.pl
Adres e-mail: urzad@gogolin.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5 225 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Czesława Czosnykowskiego w Gogolinie.
Długość odcinka drogi – 265 mb, szerokość jezdni – 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej – powierzchnia 1512,5 m2, warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr 5 cm, warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr 4 cm, wjazdy do posesji z betonowej kostki – 122 m2, kanalizacja deszczowa ϕ 300 – długość 200 mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), które stanowią załączniki nr 8, 9, 10 do niniejszej SIWZ.
Wspólny słownik zamówień CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy PZP).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na robotach drogowych.
Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także podwykonawców. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 14.07.2017 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 400 000,00zł brutto (słownie: czterysta tysięcy zł) polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej. Va. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Oprócz wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje wskazane w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 6
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
f) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 c, d, e składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną: adres do korespondencji: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, nr faksu: 77/4666247, e-mail: urzad@gogolin.pl.
2. Wyjątek stanowi: oferta, umowa oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ, które muszą być w formie pisemnej.
3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gogolin.pl
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.
7. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.gogolin.pl.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
10. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: Stanisław Haraf – w sprawach merytorycznych, tel. (77) 4076832, Jacek Dłubak – w sprawach proceduralnych, tel. (77) 4076831, jacek.dlubak@gogolin.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium musi być wniesione w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść PRZELEWEM na rachunek bankowy:
Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, Bank Spółdzielczy w Gogolinie
nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr WG.I.271.9.2017 – Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”.
5. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego.
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do oferty,
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
b) Oferta musi być w formie pisemnej oraz w języku polskim.
c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
e) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
f) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
g) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
h) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
i) Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
Zaleca się aby każda strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów była ponumerowana a wszystkie strony oferty spięte.
j) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru:

GMINA GOGOLIN
ul. KRAPKOWICKA 6
47-320 GOGOLIN
OFERTA
na
Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie
Nie otwierać przed dniem 20.03.2017r. przed godz. 10:15
(Nazwa i adres Wykonawcy)

k) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.
2. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:
a) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego,
b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie partnerów- należy załączyć do oferty,
c) Przedstawiciel/partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Inne wymagania:
a) Do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w niniejszej SIWZ. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, pieczęcią imienną przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy (podpisujących ofertę).
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny zapis o treści, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku pieczęci imiennej.
d) Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w sekretariacie Urzędu – pokój nr 14, I piętro.
b) Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 20.03.2017 roku o godz. 10:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
2. Otwarcie ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 w sali posiedzeń – parter.
b) Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca podaje cenę wykonania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym, sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ, ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa brutto wskazana w ofercie będzie rozumiana jako cena ryczałtowa za wykonanie całości zamówienia i musi uwzględniać wszystkie roboty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, STWiOR, wymagań SIWZ oraz wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty robót towarzyszących, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe, np. zagospodarowanie placu budowy, oznakowanie robót, naprawy szkód w wyniku realizacji robót, składowania i unieszkodliwiania odpadów, obsługa geodezyjna, koszty doprowadzenia i ponoszenia opłat we własnym zakresie z tytułu zużycia wody i energii, itp.
3. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
5. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie, będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. Opis kryteriów, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
a) cena ofertowa brutto – waga 60%
b) skrócenie terminu realizacji zamówienia – waga 20%
c) okres gwarancji jakości – waga 20%
2. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według poniższego wzoru:

C = najniższa cena ofertowa brutto/cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 60%

gdzie: C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „cena ofertowa brutto”
3. Ocena punktowa w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” dokonana zostanie na podstawie okresu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg poniższego wzoru i zasad:

T =okres skrócenia terminu realizacji zamówienia oferty badanej/najdłuższy okres skrócenia terminu realizacji zamówienia  x 100 pkt x 20%

gdzie: T – ilość punktów badanej oferty w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia”.
Wykonawca musi podać okres skrócenia terminu realizacji zamówienia w pełnych dniach. Maksymalny okres skrócenia terminu realizacji wynosi 14 dni. Zaproponowanie dłuższego terminu skrócenia realizacji zamówienia niż 14 dni będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
4. Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji jakości” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji jakości wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg poniższego wzoru i zasad:

G =okres gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej/najdłuższy okres gwarancji jakości x 100 pkt x 20%

gdzie: G – ilość punktów badanej oferty w kryterium „okres gwarancji jakości”
Wykonawca musi podać okres gwarancji jakości w ofercie w pełnych miesiącach. Zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Maksymalny okres gwarancji jakości podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 60 miesięcy.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg następującego wzoru:
P = C + T + G
gdzie:
P – całkowita liczba punktów
C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto”
T – punkty uzyskane w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia”
G – punkty uzyskane w kryterium ”okres gwarancji jakości”
7. Najwyższa liczba punktów za trzy kryteria łącznie (cena ofertowa brutto + skrócenie terminu realizacji zamówienia + okres gwarancji jakości) wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- kosztorys ofertowy,
- harmonogram robót,
- oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

XV. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Szczegółowe uregulowania z podwykonawcami zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca wniesie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001
z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ”Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie Gminy Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego,
2) 30% wartości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.docx

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCzałącznik nr 3a do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej.doc

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.doc

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu.docx

ZIPZałącznik nr 8 do SWIZ - przedmiar.zip

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt.zip

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - specyfikacja techniczna.zip