Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                         ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 marca 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji
  4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
  5. interpelacje i zapytania radnych;
  6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
  7. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok;
  8. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok;
  9. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2016 rok:

-    informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,

-    informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku,
-   informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2016 rok,
-    informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gogolin w 2016 roku -działania Gminnego Centrum Reagowania oraz gminnych jednostek OSP,
-    informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o podjętych interwencjach i zadaniach zrealizowanych
w 2016 r.,

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 a) nadania imienia Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie,

 b) o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

 c) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

 d) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin,

 e) scalenia i podziału nieruchomości położonych w Odrowążu,

 f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 185/4 k.m. 2 obręb Strzebniów),

 g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 33 k.m. 1 obręb Górażdże),

 h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 154/1 k.m.3 obręb Gogolin 1),

 i) nadania nazwy ulicy,

 j) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok;

11. wolne wnioski i informacje;

12.  zakończenie obrad sesji.

       Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                       /-/ Piotr Czok