Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.11.2016

Gogolin, dnia 31 marca 2017 r.

WG.III.6220.11.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry na odcinkach:

 • od km 115,58 ÷ 116,00 (Gm. Zdzieszowice i Gm. Walce) na działkach: nr 625/3, 612 a.m. 6 obręb Krępna, Gmina Zdzieszowice; nr 320 a.m. 2, nr 530/1 a.m. 4, nr 617 a.m. 5 obręb Stradunia, Gmina Walce
 • od km 118,48 ÷ 119,00 (Gm. Gogolin) na działce nr 96 a.m. 8 obręb Obrowiec, Gmina Gogolin
 • od km 119,50 ÷ 120,14 (Gm. Gogolin, Gm. Krapkowice) na działkach nr 16 a.m. 1 obręb Obrowiec, Gmina Gogolin, nr 584/1 a.m. 2, nr 1214 a.m. 1 obręb Żużela, Gmina Krapkowice
 • od km 133,06 ÷ 133,50 (Gm. Gogolin, Gm. Krapkowice) na działkach nr 1/1 a.m. 2 obręb Chorula, Gmina Gogolin; nr 928 a.m. 1 obręb Dąbrówka Górna, Gmina Krapkowice”,

z wniosku złożonego w dniu 08.09.2016 r. przez Pana Klaudiusza Kurelowskiego działającego pod firmą Firma Handlowo-Transportowa Klaudiusz Kurelowski, ul. Dworcowa 9, 47-150 Leśnica

zawiadamia

Strony postępowania:

 • o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach NZ.4315.35.2016.TM z dnia 06.12.2016 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.105.2017.MD z dnia 24.03.2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.11.2016 z dnia 30.03.2017 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazującego na konieczność określenia warunków w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, w godzinach pracy urzędu lub w formie elektronicznej e-mail: waldemar.lis@gogolin.pl.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Urzędu Gminy Walce, Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,  
 • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Krępna (obręb Krępna, gmina Zdzieszowice),  Stradunia (obręb Stradunia, gmina Walce), Obrowiec (obręb Obrowiec, gmina Gogolin), Żużela (obręb Żużela, gmina Krapkowice), Chorula (obręb Chorula, gmina Gogolin), Dąbrówka Górna (obręb Dąbrówka Górna, gmina Krapkowice).