Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w pokoju nr 29, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju nr 29, ul. Krapkowicka 6, o godz. 12.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2017 r.

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala