Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.7.2017

Gogolin, dnia 5 maja 2017 r.

WG.III.6220.7.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie instalacji odpylania stacji załadunku wapna kawałkowego (Obiekt 3.17.0) - Jednostka produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, 47-310 Górażdże”,

lokalizacja działki nr: 115/35 - obręb Górażdże, 19/75 - obręb Kamionek,

z wniosku złożonego w dniu 20.04.2017 r. przez Pana Dariusza Bodziocha - pełnomocnika Zakładów Wapienniczych Lhoist SA, ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski.

          

Jednocześnie informuje się, iż Wnioskodawca w dniu 20.04.2017 r. do ww. wniosku załączył „Kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

 Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 lub w formie elektronicznej e-mail: .

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice.

 

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
  • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl 
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Górażdże (obręb Górażdże), Kamionek (obręb Kamionek)).