Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STRAŻ MIEJSKA W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 4

w dniu 11.05.2017r. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

„ZASTĘPCA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE”

 1. Dane dotyczące stanowiska:

Wymiar etatu:                             cały etat;

Liczba wolnych etatów               1;

Rodzaj umowy                            umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kodeksu pracy)

Warunki pracy:                            praca wg. grafiku zmianowa, w tym:

 1. praca w terenie: patrole zmotoryzowane i piesze;
 2. praca biurowa i obsługa monitoringu.

 

 1. Planowany termin zatrudnienia:              czerwiec 2017r.
 2. Niezbędne wymagania:
 • Obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • niekaralność;
 • dobry stan zdrowia,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość obsługi powszechnie używanych systemów komputerowych,
 • znajomość ustaw kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach wykroczeń, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o strażach gminnych oraz ustawy
 • o samorządzie gminy,
 • staż pracy – 4 lata w Straży Miejskiej, w służbach mundurowych lub administracji samorządowej.
 1. Wymagania dodatkowe, atutami będą:
 • znajomość języków obcych,
 • znajomość topografii miasta i sołectw w Gminie Gogolin,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • aktywność sportowa.
 1. Do zadań Zastępcy Komendanta  należeć będzie szkolenie i przygotowanie strażników do służby patrolowej oraz prowadzenie dokumentacji procesowej i czynny udział w zadaniach realizowanych przez Straż Miejską w Gogolinie, w tym:
 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • Kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);
 • Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiulub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
 • i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw
 • i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV, dodatkowo podać numer telefonu kontaktowego,
 • list motywacyjny,
 • kopia świadectwa ukończenia uczelni,
 • kopie świadectw pracy oraz zdobytych uprawnień,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
 • zaświadczenie lekarskie, że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych,
 • podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Gogolinie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)”,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności: ”Ja …… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ……(seria, numer) oświadczam, że nie byłem/am karany/a sądownie, korzystam z pełni praw publicznych i posiadam obywatelstwo polskie.”
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie dodatkowo zobowiązana do przedstawienia „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone lub doręczone listownie w terminie do dnia 26 maja 2017r., godz. 15.00

na adres:    

Straż Miejska w Gogolinie
ul. Krapkowicka 4
47-320 Gogolin

 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 1. Etapy rekrutacji:
 1. Weryfikacja dokumentów;
 2. Test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania psychologiczne i lekarskie.

 

Osoby zakwalifikowane po weryfikacji dokumentów zostaną powiadomione o terminie i miejscu przeprowadzenia testu ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 1. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie internetowej Straży Miejskiej
  w Gogolinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 14,00, telefon 774 666 750.

Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie

Józef Woźny