Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

                                                           Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 maja 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  za 2016 rok;
 8. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2016 rok;
 9. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2016 rok;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
  b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2016,
  c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula,
  d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,
  e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki: 76/28, 76/14 z k.m. 2 obręb Chorula),
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 677/64 k.m.3 obręb Kamień Śląski),
  h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 244 k.m. 3 obręb Gogolin 1),
  i) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
  j) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
 11. wolne wnioski i informacje;
 12. zakończenie obrad sesji.